| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta tropického zemědělství

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Studium
Za obsah odpovídá:
Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Obsah vytvořil:
Ing. Radka Hudečková, Ph.D.
Publikováno:
14. 12. 2015
Vizualizace (b)

Studium

Přijímací řízení

Přijímací řízení na FTZ pro akademický rok 2016/17


Následující dokument popisuje průběh přijímacího řízení, více informací můžete též získat na Dnech otevřených dveří v datu 22. a 23. ledna 2016 při komentovaných prohlídkách naší fakulty za účasti našich pedagogů a studentů. Prohlídky startují v 9:00, 11:00 a 13:00 v pátek a v 9:00 a 11:00 v sobotu. 

1. Obecné principy

Podmínkou pro složení přijímací zkoušky do bakalářského stupně je dosažení úplného středního vzdělání všeobecného charakteru nebo úplného středního odborného vzdělání. Podmínkou pro složení přijímací zkoušky do navazujících studijních oborů je předložení vysokoškolského bakalářského diplomu. U zahraničních studentů je nutné doložit nostrifikaci získaného stupně vzdělání. Úspěšní řešitelé předmětových olympiád, Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a odborných soutěží garantovaných MŠMT (Soutěž v cizích jazycích a Zeměpisná olympiáda) mají nárok na přijetí bez přijímací zkoušky na vybraný bakalářský obor. Studenti, kteří se umístili na předních místech olympiád a účastnili se v celorepublikovém kole SOČ, mohou obdržet stipendium až 5.000 Kč měsíčně dle Směrnice rektora č. 17/2012.

Přihlášky ke studiu na FTZ se podávají elektronickou formou na adrese http://prijimacky.czu.cz (další informace na: www.studuj.czu.cz).


Další informace o požadavcích a obsahu přijímacího řízení získají uchazeči také v českém a anglickém jazyce na internetových stránkách FTZ v sekci Studium/Přijímací řízení. Informace budou dále poskytovány na "Dnech otevřených dveří" ve dnech 22. a 23. ledna 2016 a ve vybraných tištěných médiích.

Kontaktní osoba pro přijímací řízení FTZ:
Papírníková Miloslava, +420 22438 2164, studijniftz@ftz.czu.cz

Kontaktní adresa:
ČZU v Praze
Studijní oddělení FTZ
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol


2. Přijímací řízení pro bakalářské studijní obory
Průběh přijímací zkoušky

Přihláška musí být vyplněna elektronicky a musí obsahovat povinné náležitosti obsažené v elektronické přihlášce. Dále vybraný studijní program a obor pro bakalářské studium:
  • B4106 Zemědělská specializace - Zemědělství tropů a subtropů (ZTS)
  • B4157 Tropical Agriculture – International Cooperation in Agriculture and Rural Development (ICARD)

K řádně vyplněné přihlášce ke studiu je nutné zaplatit manipulační poplatek 500,- Kč:

Název banky: KB, a.s. Praha 6
Účet: 19-5504550287/0100
Variabilní symbol pro složenku i banku: 5175000116
Specifický symbol: číslo přihlášky
Převodová pošta: Praha 6 Suchdol

Poplatek se v případě podání více přihlášek hradí pro každou zvlášť (různí se specifické symboly), nelze tedy více přihlášek zaplatit hromadnou platbou – přihlášky, které nebudou mít k poslednímu dni podávání přihlášek přiřazenou platbu, budou vyřazeny z evidence přihlášek. Poplatek je možno uhradit také platební kartou. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

O konání přijímací zkoušky budou všichni uchazeči informováni elektronickou poštou nejméně 30 dnů před konáním zkoušky. ((Přesto doporučujeme sledovat i průběh přijímacího řízení na portálu http://prijimacky.czu.cz). V pozvánce bude uveden den, místo a hodina písemné zkoušky.

K přijímací zkoušce přinese uchazeč občanský průkaz a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Přijetí uchazečů, kteří nepředloží maturitní vysvědčení u přijímací zkoušky, bude podmínečné až do předložení maturitního vysvědčení. Nejdéle však do data zápisu do studia. Zápis do studia se bude konat v pozdějším termínu než u běžných uchazečů. Uchazeči, kteří absolvují střední školu v zahraničí, musí předložit před přijímací zkouškou nostrifikovaný doklad o maturitní zkoušce.
Za studium v oboru International Cooperation in Agriculture and Rural Development (ICARD), které je realizováno v anglickém jazyce, se v roce 2016/2017 platí poplatek ve výši 5000,- Kč/akademický rok v souladu se Statutem České zemědělské univerzity v Praze.

Termíny přijímacích zkoušek do bakalářských oborů

- poslední den podání přihlášky ke studiu: 31. 3. 2016
- řádný termín přijímací zkoušky: 8. 6. 10. 6. 2016
- náhradní termín: 27. 6. 2016
- zápis do studia: 1. 7. 2016
- termín podání přihlášek do druhého kola: 1. 6. - 30. 6. 2016
- doplňkové kolo přijímacích zkoušek: 21. - 22. 7. 2016
- zápis do studia studentů z druhého kola 28. - 29. 7. 2016

Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu, může ji vykonat v náhradním termínu. Zdůvodněnou žádost o náhradní termín je nutno doručit písemně nejpozději v den konání řádné přijímací zkoušky na Studijní oddělení FTZ.

O přijetí nebo nepřijetí uchazeče rozhoduje děkan FTZ na základě výsledků písemných testů. Své rozhodnutí oznámí uchazeči na portálu http://prijimacky.czu.cz (Je nutné sledovat průběh přijímacího řízení) zpravidla do 7 dnů. Uchazeč může požádat děkana o přezkoumání rozhodnutí, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Originální doklad o přijetí získají uchazeči při zápise do studia.

Předměty a jejich hodnocení
Přijímací zkouška pro bakalářské studium je písemná a ústní. Zkoušená látka všech předmětů je v rozsahu středoškolské výuky. Zkušební týmy jsou složeny z odborníků v příslušném předmětu, jazykové testy hodnotí pedagogové z Katedry jazyků PEF ČZU.

Přijímací zkoušky na oba obory skládá uchazeč ze dvou předmětů – jazyka a specializovaného předmětu. U oboru ICARD je celý průběh přijímací zkoušky včetně specializovaného testu písemný a v anglickém jazyce. Pro studenty ze zahraničí následuje u oboru ZTS po písemném testu ještě zkušební pohovor v českém jazyce zaměřený na dostatečnou znalost jazyka pro studium oboru. Uchazeči jsou přijímáni ke studiu na FTZ dle pořadí v bodovém hodnocení při přijímací zkoušce až do vyčerpání kapacity studijního oboru. Minimální hranice pro přijetí je však 30 bodů z obou testů. Navíc musí z každého testu získat uchazeč alespoň 15 bodů a splnit podmínky jazykového ústního pohovoru v případě zahraničních uchazečů o obor ZTS. Přijímací zkouška se liší podle bakalářského oboru (viz tabulka 1).

Zkušební test ze Světové geografie naleznete ZDE a zkušební testy z angličtiny (češtiny), biologie a matematiky si můžete vyzkoušet ZDE.

Uchazeči se zahraničním vzděláním musejí nejpozději k zápisu doložit tzv. nostrifikaci (více informací na http://nostrifikace.mkc.cz/cz/uznavani-pro-studium)

Tab. 1 - Studijní obory

Bakalářský obor
Specializovaný předmět
Jazyk
Maximální počet přijatých studentů
Biologie
Anglický nebo český jazyk x)
100
Světová geografie
Anglický
100
Celkem
200
x) Český jazyk pro cizince

Tab. 2 - Hodnocení uchazečů

1. obor: Zemědělství tropů a subtropů
Maximální počet bodů
Biologie
50
Jazyk
50
Celkem
100

2. obor: International Cooperation in Agriculture and Rural Development
Maximální počet bodů
Světová geografie
50
Anglický jazyk
50
Celkem
100


3. Přijímací řízení pro magisterské studijné obory
Obecné principy

Podmínkou pro přijímací řízení je předložení vysokoškolského bakalářského diplomu z kterékoliv fakulty ČZU či jiných VŠ a univerzit technického, ekonomického či přírodovědného zaměření. Původní „profesní“ orientace uchazečů ovlivňuje zařazení uchazečů do výběrového řízení během prvního kola. Je rovněž přihlíženo k zájmu uchazečů o konkrétní obor, nicméně tento zájem je dán do konfrontace s jejich znalostmi.
Za studium, které je realizováno v anglickém jazyce, se ve všech navazujících magisterských oborech FTZ v roce 2016/2017 platí poplatek ve výši 5000,- Kč/akademický rok, kromě oboru pro samoplátce Tropical and Subtropical Agriculture kde poplatek činí 80 000,- Kč/akademický rok. Vše v souladu se Statutem České zemědělské univerzity v Praze.


4. Termíny přijímacích zkoušek do navazujících magisterských oborů
Průběh přijímací zkoušky
Přihláška musí být vyplněna elektronicky a musí obsahovat povinné náležitosti obsažené v elektronické přihlášce. Dále vybraný studijní program a obor pro navazující magisterské studium podle tabulky 3.

K řádně vyplněné přihlášce ke studiu je nutné přiložit doklad o zaplacení manipulačního poplatku 500,- Kč:

Název banky: KB, a.s. Praha 6
Účet: 19-5504550287/0100
Variabilní symbol pro složenku i banku: 5175000116
Specifický symbol: číslo přihlášky
Převodová pošta: Praha 6 Suchdol

Při platbě ze zahraničí je třeba uvést
kód: IBANCZ 1101000000195504550287, kód: SWIFT KOMBCZPPXXX

Poplatek se v případě podání více přihlášek hradí pro každou zvlášť (různí se specifické symboly), nelze tedy více přihlášek zaplatit hromadnou platbou – přihlášky, které nebudou mít k poslednímu dni podávání přihlášek přiřazenou platbu, budou vyřazeny z evidence přihlášek. Poplatek je možno uhradit také platební kartou. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

O konání přijímací zkoušky budou všichni uchazeči informováni elektronickou poštou nejméně 30 dnů před konáním zkoušky. (Přesto doporučujeme sledovat i průběh přijímacího řízení na portálu http://prijimacky.czu.cz) V pozvánce bude uveden den, místo a hodina písemné zkoušky.

K přijímací zkoušce přinese uchazeč občanský průkaz a úředně ověřenou kopii vysokoškolského bakalářského diplomu a další podklady specifikované dle oborů níže v části ‚Předměty a jejich hodnocení‘. Uchazeči, kteří absolvují bakalářský stupeň v zahraničí, musí předložit před přijímací zkouškou nostrifikovaný doklad o jeho dosažení. Více informací o průběhu nostrifikace na http://www.czu.cz/cs/?r=516&i=3139 (v anglickém jazyce na http://www.czu.cz/en/?r=915&i=4089).

Termíny přijímacích zkoušek do navazujících magisterských oborů
  • poslední den podání přihlášky ke studiu: 31. 3. 2016
  • řádný termín přijímací zkoušky: 27. 6. 2016
  • náhradní termín: viz doplňkové kolo
  • zápis do studia: 11. 7. 2016
  • termín podání přihlášek na doplňkové řízení: 1. - 30. 6. 2016
  • doplňkové řízení přijímacích zkoušek: 21. - 22. 7. 2016
  • zápis studentů z doplňkového řízení: 28. - 29. 7. 2016

Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu, může se zúčastnit doplňkového přijímacího řízení. Zdůvodněnou žádost o přesun na doplňkové řízení je nutno doručit písemně na Studijní oddělení FTZ nejpozději v den konání řádné přijímací zkoušky prvního kola.

O přijetí nebo nepřijetí uchazeče rozhoduje děkan FTZ na základě výsledků jednotlivých zkušebních komisí. Své rozhodnutí oznámí uchazeči elektronickou formou zpravidla do 7 dnů od data přijímací zkoušky, a to na webu http://prijimacky.czu.cz (je nutné sledovat průběh přijímacího řízení). Uchazeči, kteří mají kontaktní adresu mimo území ČR, budou o rozhodnutí o nepřijetí navíc informováni emailem na adresu, kterou uvedli do přihlášky. Uchazeč může požádat děkana o přezkoumání rozhodnutí, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Originální doklad o přijetí získají uchazeči při zápise do studia.

V případě přijetí zahraničních uchazečů bude z důvodu získání víza oproti dokladu o uhrazení poplatku za studium v cizím jazyce zasláno jednotné potvrzení o přijetí a potvrzení o poskytnutí ubytování na zastupitelský úřad ČR skrze datovou schránku.

Předměty a jejich hodnocení
Řádné i doplňkové přijímací řízení je dvoukolové. V 1. kole provede přijímací komise příslušného oboru výběr uchazečů podle jejich předpokladů ke studiu – na základě dosavadního zaměření, průběhu bakalářského studia, a na základě anotace bakalářské práce, a zkušeností a předpokladů ke studiu obsažených v CV a motivačním dopise, které uchazeč zasílá v předstihu v angličtině nejpozději v poslední den pro podání přihlášky ke studiu.
Vybraní uchazeči jsou pozváni na druhé kolo (termín řádného nebo doplňkového přijímacího řízení). Vlastní přijímací zkouška se skládá ze dvou částí- průřezového odborného předmětu podle zaměření oboru (viz tabulka 3) a pohovoru v anglickém jazyce. Přijímací zkoušky do oboru International Development and Agricultural Economics probíhají formou písemného testu ze světové geografie a ekonomie, a následného pohovoru. U ostatních oborů jsou přijímací zkoušky uskutečňovány pouze formou pohovoru v anglickém jazyce zaměřeného na průřezové předměty a předpoklady ke studiu příslušného oboru. U oboru Tropical and Subtropical Agriculture jsou studenti přijímáni pouze na základě 1. kola přijímacího řízení.

K přijímací zkoušce z oborů:
International Development and Agricultural Economics
Sustainable Rural Development
Tropical Crop Management and Ecology a Tropical Forestry and Agroforestry
musí uchazeči doložit výsledky bakalářských zkoušek a obhajoby, nejpozději do 15. 6. 2016.

K přijímací zkoušce z oborů:
Wildlife Management in Tropics and Subtropics
Animal and Food Science in Tropics and Subtropics
předkládají uchazeči výsledky bakalářských zkoušek a obhajoby, vyplněný dotazník (rozeslaný spolu s pozvánkou k přijímacímu řízení) a bakalářskou práci ve formátu pdf nejpozději do 15. 6. 2016.
Podrobnější specifikace a způsoby zasílání požadovaných materiálů budou sděleny nejpozději v pozvánce k přijímacímu pohovoru.

U testu i ústních pohovorů pro všechny obory musí uchazeč splnit minimálně 60 bodů ze 100 podle kritérií stanovených zkušební komisí pro každý obor - podle úrovně odborného i běžného anglického jazyka, hodnocení znalostí průřezových předmětů, dosavadních zkušeností, praxe v oboru, zaměření a kvality bakalářské práce a motivace ke studiu.
Zkušební komise jsou složeny z odborníků z příslušné katedry. Uchazeči jsou přijímáni ke studiu na FTZ dle pořadí v hodnocení při přijímací zkoušce až do naplnění maximálního počtu přijatých studentů (viz tabulka 3).
Nemůže-li se uchazeč dostavit osobně k přijímacímu řízení z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí, může mu děkan umožnit účast na přijímacím řízení prostřednictvím video konference. O tento způsob zkoušení je ale třeba požádat nejpozději 30 dnů před dnem přijímacího řízení zasláním písemné žádosti a odůvodnění na Studijní oddělení FTZ. Dále je nutné k žádosti zaslat kopii osobního ID dokladu se zřetelnou fotografií uchazeče. Uchazeč v tomto případě odpovídá za dostatečnou kvalitu přenosu a použitého vybavení. V případě přijetí je uchazeč přijat podmíněně až do řádného předložení všech potřebných dokladů, nejdéle však do data zápisu ke studiu. U zahraničních uchazečů může přijímací komise na žádost uchazeče rozhodnout o přijetí do studia i v mimořádném termínu před řádným termínem přijímacího řízení na základě stejných kritérií a dokumentů společných pro řádné i doplňkové kolo.


Tab. 3 - Zkušební okruhy pro magisterské přijímací řízení a maximální počty přijímaných studentů

Studijní program
Obor
Pohovor v anglickém jazyce zaměřený na téma
Maximální počet přijatých studentů
Tropical Agriculture
Agricultural Engineering and Technologies
20
Tropical Agriculture
Animal Production
15
Tropical Agriculture
Ecology and Zoology
15
Tropical Agriculture
Plant Production
15
Tropical Agriculture
Economics and World Geography
20
Forestry Engineering
Ecology and Forestry
15
Agricultural Specialization
Tropical and Subtropical Agriculture
Obecná motivace ke studiu
15
Celkem
115
 
page foot