| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta tropického zemědělství

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Studium
Za obsah odpovídá:
Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Obsah vytvořil:
Ing. Radka Hudečková, Ph.D.
Publikováno:
28. 1. 2016
Vizualizace (b)

Studium

Studium na fakultě

Studijní obory

Bakalářské studijní oboryBakalářský studijní obor Zemědělství tropů a subtropů (ZTS) je tříletý. Obor je koncipován jako první vysokoškolský vzdělávací stupeň pro budoucí odborníky na zemědělství rozvojových zemí, kteří se v dalších stupních studia budou specializovat na výzkum ve specifických disciplínách a na technickou pomoc pro rozvojové země v oblasti zemědělství a potravinářství.
Analýza i profil absolventa vyžadují, aby program studia oboru byl založen na následujících principech:
 • dobrý základ v biologických disciplínách orientovaných na zemědělskou prvovýrobu,
 • ekonomická a technická nástavba orientovaná rovněž na zemědělskou prvovýrobu.

Výstupní znalosti a dovednosti absolventa:
Koncepce oboru ZTS sleduje dosažení obecného odborného profilu absolventa, představuje všestranného odborníka v oblasti trvalého rozvoje zemědělství venkovských oblastí zemí tropů a subtropů. Obor ZTS je koncipován v souladu s potřebami ochrany životního prostředí a současně s potřebami řešit chudobu a zajistit potravinovou bezpečnost rozvojových zemí.
Podle profilu absolventa je nutné, aby obor splňoval následující zásady:
 • Dostatečné teoretické znalosti v základních biologických a technických disciplínách a předmětech.
 • Odborné znalosti v praktických předmětech zaměřených na produkci zemědělských plodin v  tropech a subtropech.
 • Odborné znalosti v oblasti chovu a výživy domácích zvířat v tropech a subtropech.
 • Odborné znalosti v oblasti technologického rozvoje zemědělské výroby v tropech a subtropech.
 • Zaměření studia na problémy výchovy místního obyvatelstva k šetrnému využívání přírodních zdrojů a zachování biodiverzity.
 • Statistické šetření a získávání dat jako základní dovednosti pro aplikovaný výzkum.
 • Potřebné jazykové znalosti z angličtiny a jednoho dalšího světového jazyka

Uplatnění absolventa:
Studenti oboru ZTS jsou připravováni pro odbornou činnost v zemích tropického a subtropického pásma, pro zemědělskou prvovýrobu, služby, výzkum, zpracovatelský průmysl, školství, kontrolní činnost apod. U většiny studentů je předpoklad, že budou po absolvování pokračovat ve studiu v navazujících magisterských studijních oborech, které jsou již výrazně specializované na jednotlivé disciplíny spojené s rozvojem venkova v tropech a subtropech.
Studenti mohou najít uplatnění jako:
 • Odborní poradci v českých vládních institucích či nevládních organizacích zabývajících se problematikou rozvojových zemích a mezinárodní spoluprácí
 • V českých či mezinárodních organizacích realizujících rozvojové projekty v rámci rozvíjejícího se českého programu rozvojové pomoci a spolupráce nebo financované jinými mezinárodními organizacemi – EU, WBG, FAO, UNDP aj. na pozici koordinátorů či specialistů v oblasti zemědělství a rozvoje venkova
 • V soukromých firmách zaměřených na import-export nebo služby v oblasti rozvojových zemích

Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a bakalářskou státní závěrečnou zkouškou. Absolvent získává titul „Bakalář“ Bc. Na bakalářský studijní obor navazují magisterské studijní obory studijního programu „Tropical Agriculture“.

Soubor ke stažení: ...>> Zemědělství tropů a subtropů

International Cooperation in Agriculture and Rural Development (ICARD) je tříletý bakalářský studijní obor. Je koncipován jako první vysokoškolský vzdělávací stupeň pro budoucí odborníky na mezinárodní projekty technické pomoci v oblasti rozvoje venkova a zemědělství. Je vytvořen v souladu s potřebami rozvoje zemědělství, ochrany životního prostředí a současně s potřebami řešit chudobu a zajistit potravinovou bezpečnost v rozvojových zemích.
Profil absolventa schopného připravit, řídit a vyhodnotit rozvojový projekt vyžaduje, aby studium bylo založeno na následujících základech:
 • Bohaté znalosti a dovednosti absolventů v oblasti managementu projektů, mezinárodní komunikaci a řízení lidských zdrojů v multikulturním prostředí
 • Základ v biologických disciplínách orientovaných na zemědělskou prvovýrobu
 • Povinná praxe v neziskových organizacích, státních institucích nebo soukromých firmách zabývajících se mezinárodními rozvojovými nebo investičními projekty v rozvojových zemích

Co ti studium oboru ICARD nabízí:
 • Titul Bc. (bakalář) na jedné z největších a nejprestižnějších univerzit v České republice
 • Možnost rozvíjet své znalosti a dovednosti v dalších specializovaných navazujících magisterských oborech
 • Studium v malých skupinách v multikulturním prostředí studentů z celého světa
 • Blízký kontakt s českými i zahraničními vyučujícími, kteří mají mnohaleté zkušenosti z pobytu v tropických oblastech a rozvojových zemí, a s realizací projektů financovaných v rámci České zahraniční rozvojové spolupráce nebo mezinárodními donory EUROPEAID nebo USAID
 • Praktické řešení problémů a zpracovávání rozvojových projektů při skupinové práci s pedagogy, se studenty jiných oborů i se studenty magisterského nebo doktorského studia
 • Výjezdy do rozvojových zemí na rozvojové nebo výzkumné projekty realizované fakultou nebo partnery, se kterými fakulta spolupracuje (např. nevládní organizace Člověk v tísni, Charita ČR, ADRA a podobně)
 • Praxi v délce minimálně 3 týdny ve vybrané firmě, nevládní organizaci nebo státní instituci, která se zabývá rozvojovou spoluprací
 • Praktické kurzy osobní bezpečnosti při pobytu v rizikových oblastech světa realizované pomocí simulací v terénu
 • Finanční podporu výjezdu do zahraničí za účelem sběru dat pro bakalářskou práci
 • Univerzitní kampus, ve kterém na jednom místě najdeš ubytování, sportovní areály, plavecký bazén, restaurace a kluby i univerzitní pivovar

Co se u nás naučíš:
 • Zdokonalit si angličtinu každodenní komunikací se studenty ze zahraničí, při výuce i samostudiem a psaním odborných textů v anglickém jazyce
 • Chápat problémy a souvislosti dnešního propojeného světa a různé teoretické i praktické přístupy k rozvoji a boji proti chudobě
 • Rozumět biologickým i ekonomickým souvislostem rozvoje venkova, zemědělství a ochrany životního prostředí v méně rozvinutých zemích
 • Připravit, řídit a evaluovat mezinárodní projekt rozvoje venkova v podmínkách rozvojových zemí a tropických oblastech
 • Komunikovat, dorozumět se a pochopit se s lidmi odlišných kultur z celého světa během týmové práce
 • Připravit se na cestu a pobyt v oblastech s vyšším rizikem, reagovat na krizové situace, které mohou nastat
 • Základní znalost vědecké metodologie pro sběr dat, jejich analýzu, prezentaci a publikování.

Uplatnění absolventa:
 • V českých či mezinárodních nevládních organizacích realizujících rozvojové projekty v rámci programu České zahraniční rozvojové spolupráce nebo financované jinými mezinárodními organizacemi na pozici koordinátorů či specialistů programového a projektového managementu
 • V mezinárodních bilaterálních a multilaterálních organizacích zaměřených na financování rozvojových projektů mezinárodní spolupráce a humanitární pomoci na pozici odborníků na plánování, monitoring a hodnocení rozvojových politik, zemědělských programů a projektů
 • Jako konzultanti v soukromých firmách zaměřených na mezinárodní projektovou či obchodní činnost v oblasti zemědělství a potravinářství

Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a bakalářskou státní závěrečnou zkouškou. Absolvent získává titul „Bakalář“ Bc. Na bakalářský studijní obor navazují magisterské studijní obory studijního programu „Tropical Agriculture“.

Soubor ke stažení: ...>> Propagační leták oboru ICARD
 
page foot